houslovy klic
animace animace animace animace animace animace animace animace

Vítejte na stránkách
Základní umělecké školy

Plzeň, Chválenická 17

Nahlédněte do našich odkazů a dozvíte se více o aktuálním dění, životě školy
a událostech, které pořádáme v průběhu školního roku.

Navštivte také:

Facebook ZUŠ Chválenická

  Facebook - Meteláček ZUŠ Chválenická

Facebook - Velký dechový orchestr ZUŠ Chválenická

Facebook Akordeonový soubor ZUŠ Chválenická

ZUŠ Chválenická Plzeň

 

Historie školy

Historie  školy sahá  do roku  1962. V tomto  roce  byla  zřízena  tehdejší Lidová  škola  umění  v Plzni, Chválenická ul. Výuka probíhala jen v hudebním oboru a školu navštěvovalo 180 žáků.

V současné době studuje na škole 800 žáků, kteří se mohou vzdělávat v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. V září 2015 bylo na naší ZUŠ nově otevřeno i literárně dramatické oddělení. Studium je organizováno pro děti od 6 let až po studenty VŠ. Ředitelství školy vynakládá velkou podporu orchestrům a souborům školy. Zde mohou žáci ve velké míře uplatnit získané zkušenosti a dovednosti. Naším cílem je nejen vychovávat budoucí amatérské i profesionální umělce, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě a umění, které je budou provázet celým životem.

ZUŠ pořádá pravidelné koncerty pro žáky, rodiče i širokou plzeňskou veřejnost. Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek,  festivalů,  vernisáží,  zahraničních  vystou- pení  apod.  Škola  udržuje  zahraniční  kontakty  s  Hudební  školou v Regensburgu, Hudební školou města Traunstein a Hudební školou v Pleurtuit ve Francii.

Průběh výuky v ZUŠ

Výuka v naší ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách, podle časových možností žáků. Hodiny  výuky  na hudební  nástroj  jsou individuální, pedagog  pracuje   v lekci  ob- vykle s jedním, maximálně 2 – 3 žáky. Ostatní předměty jsou vyučovány kolektivně. Studium je rozděleno na dva stupně, oba jsou zakončeny absolutoriem – písemným a státem garantovaným dokladem.

První stupeň je  určen  pro  žáky  od  7  let.  Pro  děti  mladší  je  určeno  přípravné  studium.  A to jak v hudebním, výtvarném nebo tanečním oboru.

Druhý stupeň je určen pro žáky od 14 let, kteří absolvovali stupeň první. Výuka ve druhém stupni trvá 4 roky. Na závěr každého ročníku získávají žáci písemná vysvědčení.

Výuka v ZUŠ se může stát i přípravou na budoucí studium Vašeho dítěte

Žákům se tak studiem na naší ZUŠ otevírají životní hodnoty, které nejenom obohatí jejich  život  a poznání, ale  ároveň jim otevírají cestu k dalšímu vzdělávání v oborech   s tímto zaměřením na středních či vysokých školách. Tím ZUŠ umožňuje i snazší výběr jejich budoucího povolání.

Absolutorium ZUŠ je  neodmyslitelnou  součástí  nezbytných  doporučujících  faktorů  pro  přijetí na velké množství škol s humanitním  zaměřením,  jako  např.  školy  pedagogické,  konzervatoře,  ale  samozřejmě  i  školy  se  zaměřením na výtvarný  obor nebo architekturu.
Nejdůležitějším však je, že studiem na naší ZUŠ získá její absolvent aktivní vztah ke všemu krásnému,  k  hodnotám,  které  jeho  život  obohatí,  ať  již   společným mu- zicírováním   v   různých   orchestrech   či   kapelách,   kterých   na  naší  škole v sou-
časné době působí hned několik, ale získává i hlubší vnitřní vnímání krásy a její zachycení, ať už v interpretaci hudební skladby, písně, výtvarného díla nebo
v tanečním projevu.

ZUŠ jsou unikátem i v celosvětovém měřítku

Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů. Důležitost uměleckého vzdělání pro  harmonický  rozvoj  osobnosti  dítěte si uvědomuje stát i zřizovatelé škol. Proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky těmto dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze symbolicky.

ZUŠ je škola – nikoliv zájmové vzdělávání

Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky.
Studiem v naší ZUŠ pro své děti volíte jistotu kvality a tradice v daném oboru.

 
____________________________

Kde najdete kancelář
a ředitelnu školy?
Kancelář a ředitelnu naší ZUŠ najdete vlevo od vrátnice. Pokračujte chodbou směrem
k tělocvičně. Kancelář
je v přízemí (zástupce ředitele), ředitelna je v 1.patře.

folder-music-icon.png

Podívejte se na záznam našeho SLAVNOSTNÍHO KONCERTU ze dne 10.5. 2017 v Besedě v menu Video.

____________________________

Žák výtvarného oddělení naší ZUŠ vystavoval v Los Angeles!!!
Nahlédněte do menu VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ a seznamte se
s dalšími úspěchy našich výtvarníků......

____________________________

 

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

clef_heart[3].jpg

Návštěvnost stránek

109727