houslovy klic
animace animace animace animace animace animace animace animace

Studijní obory:

 • Obor hudební
  Přípravné studium pro děti 5-7 leté
  V hudebním oboru jsou žáci vzděláváni ve hře na klavír, cembalo,elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, baryton, tenor, bicí nástroje, dudy, kytaru, akordeon, pěvecké hlasové výchově a zpěvu

 • Obor výtvarný
  Přípravné studium pro děti 5-7 leté
  Výtvarný obor patří mezi velice úspěšné obory na škole. Žáci si zajímavou formou osvojují kresbu, malbu, modelování, keramiku, grafické techniky, dokorativní činnost. Výuka probíhá v Brojově ul. 16
 • Taneční obor
  Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Každému žákovi posky-
  tuje podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání,
  které mu možní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření nebo v povoláních, pro která je kultura pohybového pro-
  jevu a zvládnutí základů tance předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.
  Taneční obor základní umělecké školy rozvíjí správné držení těla i pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.
  V tanečním oboru ZUŠ Chválenická je hlavním předmětem MODERNÍ TANEC.
  V rámci studia se děti seznamují s různými druhy tance (např. musical a modern
  dance, show dance aj.), dále také se základy klasického baletu a základy taneční akrobacie. Děti jsou podle věku zařazovány do Přípravného a Základního taneč- ního studia. Všichni žáci tanečního oboru se zúčastňují vystoupení v rámci školy a dalších kulturních akcí.
  Členění výuky:
 • Přípravné studium pro děti od 5 let - délka 1 - 2 roky
 • I. stupeň základního studia - délka 7 roků
 • II. stupeň základního studia - délka 4 roky
  Vyučované předměty:
 • přípravná taneční výchova
 • taneční průprava
 • taneční praxe
 • moderní tanec
 • lidový tanec
  Celkový počet vyučovacích hodin týdně je diferencován podle ročníků a stupňů
  studia od 1 do 3 vyučovacích hodin.
  Ve školním roce 2016/17 probíhá výuka všech ročníků každý čtvrtek v odpoled-
  ních hodinách na odloučeném pracovišti v Brojově ul. čp.16 pod vedením
  Bc. Mirky Jehlíkové.

  Více informací na emailové adrese: zuschv.jehlikova@seznam.cz


  Klikněte na tento odkaz a seznamte se s našimi tanečnicemi

  Fotoalbum - Vánoční besídka TO a LDO v roce 2015

  Fotoalbum z vystoupení TO na koncertě Malých souborů 16.3. 2016

  Fotoalbum TO - Slavnostní koncert v Besedě 25.5. 2016

  Fotoalbum - Závěrečná besídka TO Přípravné studium - 17.6. 2016

  Fotoalbum - Taneční dílny Balet Gala - 6.11. 2016

 • Literárně dramatický obor
  Žáci se učí cíleně pracovat na svém estetickém přednesu, rozvíjejí vlastní tvořivost a představivost. Dozvídají se o důležitých pojmech z historie divadla, divadelní teorie a teorie dramatické výchovy. Seznamují se a praktikují činnosti spojené s tvorbou divadelního tvaru a vytvářejí k tomu potřebné dovednosti v oblasti hlasové, pohybové, hudební i výtvarné. Umělecké dovednosti jsou rozvíjeny pomocí her, cvičení, etud a improvizací.
  Studium literárně dramatického oboru je rozděleno na Přípravné studium - jednoleté (pro žáky ve věku 6 let), Základní studium I. stupně - sedm ročníků
  (pro žáky sedmi až čtrnáctileté) a Základní studium II. stupně - čtyři ročníky
  (pro žáky čtrnácti až osmnáctileté).
  Výuka probíhá v odpoledních hodinách na odloučeném pracovišti v Brojově 16 pod vedením MgA. Martiny Šimánkové.
____________________________

Kde najdete kancelář
a ředitelnu školy?
Kancelář a ředitelnu naší ZUŠ najdete vlevo od vrátnice. Pokračujte chodbou směrem
k tělocvičně. Kancelář
je v přízemí (zástupce ředitele), ředitelna je v 1.patře.

folder-music-icon.png

Podívejte se na záznam našeho SLAVNOSTNÍHO KONCERTU ze dne 10.5. 2017 v Besedě v menu Video.

____________________________

Žák výtvarného oddělení naší ZUŠ vystavoval v Los Angeles!!!
Nahlédněte do menu VÝTVARNÉ ODDĚLENÍ a seznamte se
s dalšími úspěchy našich výtvarníků......

____________________________

 

17. 10. Hedvika

Zítra: Lukáš

clef_heart[3].jpg

Návštěvnost stránek

109727