Chválenická 17, 326 00 Plzeň

ZUŠ Chválenická

Kontaktujte nás

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Studijní obory

Studijní obory

Hudební obor Hudební nauka Výtvarný obor Taneční obor Literárně dramatický obor

Hudební obor

Přípravné studium pro děti 5-7 leté

V hudebním oboru jsou žáci vzděláváni ve hře na klavír, cembalo, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kontrabas, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, baryton, tenor, bicí nástroje, dudy, kytaru, akordeon, pěvecké hlasové výchově a zpěvu.

Výtvarný obor

Výuka probíhá v Brojově ul. 16

pod vedením pedagožek a výtvarnic Mgr. Radky Ježkové, MgA. Drahoslavy Dupalové Letákové

Výukou ve výtvarném oboru naší ZUŠ usilujeme o rozvoj tvořivého a samostatného uvažování o mnohotvárnosti světa prostřednictvím výtvarných reflexí. Snažíme se poskytnout dětem prostor pro propojení osobní tvůrčí invence se základy vzdělání.

Poskytujeme žákům obeznámení se se širokou škálou výtvarných prostředků plošného i prostorového zobrazování, které zahrnují různé techniky kresby, malby, základy grafických technik, i dalších alternativ výtvarné práce v ploše, a dále pak prostorové objekty, při jejichž vytváření se mohou uplatnit všechny zmíněné postupy.

Samostatnou kapitolou je práce s hlínou. Disponujeme hojně využívaným kvalitním zázemím pro modelování drobných keramických objektů i relativně rozměrných plastik.

Ve výuce žáky průběžně, dle věkových kategorií, seznamujeme s teorií a dějinami výtvarné kultury, vždy tak, aby mohli předkládané téma sami tvůrčím způsobem zkoumat a zpracovávat.

Taneční obor

Taneční obor podchycuje a rozvíjí taneční nadání dětí. Každému žákovi poskytuje podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu možní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti nejrůznějšího zaměření nebo v povoláních, pro která je kultura pohybového projevu a zvládnutí základů tance předpokladem. Taneční obor je nezastupitelnou přípravou ke studiu na konzervatoři.
Taneční obor základní umělecké školy rozvíjí správné držení těla i pohybovou techniku žáka a současně pěstuje jeho vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění, tvořivost.
V tanečním oboru ZUŠ Chválenická je hlavním předmětem MODERNÍ TANEC. V rámci studia se děti seznamují s různými druhy tance (např. musical a modern dance, show dance aj.), dále také se základy klasického baletu a základy taneční akrobacie. Děti jsou podle věku zařazovány do Přípravného a Základního tanečního studia. Všichni žáci tanečního oboru se zúčastňují vystoupení v rámci školy a dalších kulturních akcí.

Literárně dramatický obor

Členění výuky:

  • přípravné studium pro děti od 5 let - délka 1 - 2 roky
  • I. stupeň základního studia - délka 7 roků
  • II. stupeň základního studia - délka 4 roky

Vyučované předměty:

  • přípravná taneční výchova
  • taneční průprava
  • taneční praxe
  • moderní tanec
  • lidový tanec

Taneční oddělení k výuce využívá prostory v odloučeném pracovišti v Brojově 16.

Výuka probíhá v tanečním oddělení pod vedením paní učitelky Kateřiny Steinerové

Celkový počet vyučovacích hodin týdně je diferencován podle ročníků a stupňů studia od 1 do 3 vyučovacích hodin.