Chválenická 17, 326 00 Plzeň

ZUŠ Chválenická

Kontaktujte nás

Drobečková navigace

Úvod > O škole

O škole

Historie a současnost školy

Historie školy sahá do roku 1962. V tomto roce byla zřízena tehdejší Lidová škola umění v Plzni, Chválenická ul. Výuka probíhala jen v hudebním oboru a školu navštěvovalo 180 žáků.

V současné době studuje na škole okolo 870 žáků, kteří se mohou vzdělávat v oboru hudebním, výtvarném a tanečním. V září 2015 bylo na naší ZUŠ nově otevřeno i literárně dramatické oddělení. Studium je organizováno pro děti od 6 let až po studenty VŠ. Ředitelství školy vynakládá velkou podporu orchestrům a souborům školy. Zde mohou žáci ve velké míře uplatnit získané zkušenosti a dovednosti. Naším cílem je nejen vychovávat budoucí amatérské i profesionální umělce, ale zároveň naučit děti lásce k hudbě a umění, které je budou provázet celým životem.

ZUŠ pořádá pravidelné koncerty pro žáky, rodiče i širokou plzeňskou veřejnost. Žáci se pravidelně zúčastňují soutěží, přehlídek, festivalů, vernisáží, zahraničních vystoupení apod. Škola udržuje zahraniční kontakty s Hudební školou v Regensburgu, Hudební školou města Traunstein a Hudební školou v Pleurtuit ve Francii.

Průběh výuky v ZUŠ

Výuka v naší ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách, podle časových možností žáků. Hodiny výuky na hudební nástroj jsou individuální, pedagog pracuje v lekci obvykle s jedním, maximálně 2 – 3 žáky. Ostatní předměty jsou vyučovány kolektivně. Studium je rozděleno na dva stupně, oba jsou zakončeny absolutoriem – písemným a státem garantovaným dokladem.

První stupeň je určen pro žáky od 7 let. Pro děti mladší je určeno přípravné studium. A to jak v hudebním, výtvarném nebo tanečním oboru.

Druhý stupeň je určen pro žáky od 14 let, kteří absolvovali stupeň první. Výuka ve druhém stupni trvá 4 roky. Na závěr každého ročníku získávají žáci písemná vysvědčení.

Výuka v ZUŠ se může stát i přípravou na budoucí studium Vašeho dítěte

Žákům se tak studiem na naší ZUŠ otevírají životní hodnoty, které nejenom obohatí jejich život a poznání, ale zároveň jim otevírají cestu k dalšímu vzdělávání v oborech s tímto zaměřením na středních či vysokých školách. Tím ZUŠ umožňuje i snazší výběr jejich budoucího povolání.

Absolutorium ZUŠ je neodmyslitelnou součástí nezbytných doporučujících faktorů pro přijetí na velké množství škol s humanitním zaměřením, jako např. školy pedagogické, konzervatoře, ale samozřejmě i školy se zaměřením na výtvarný obor nebo architekturu.
Nejdůležitějším však je, že studiem na naší ZUŠ získá její absolvent aktivní vztah ke všemu krásnému, k hodnotám, které jeho život obohatí, ať již společným muzicírováním v různých orchestrech či kapelách, kterých na naší škole v současné době působí hned několik, ale získává i hlubší vnitřní vnímání krásy a její zachycení, ať už v interpretaci hudební skladby, písně, výtvarného díla nebo v tanečním projevu.

ZUŠ jsou unikátem i v celosvětovém měřítku

Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů. Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti dítěte si uvědomuje stát i zřizovatelé škol. Proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky těmto dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze symbolicky.

ZUŠ je škola – nikoliv zájmové vzdělávání

Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky. Studiem v naší ZUŠ pro své děti volíte jistotu kvality a tradice v daném oboru.